Końcowe wyniki projketu

English

Zrównoważone i racjonalne gospodarowanie energią jest niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarczego oraz poprawy warunków życia tak w skali lokalnej, jak i regionu. Pozwala również na wykorzystanie lokalnych odnawialnych zasobów energii oraz osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i ekologicznych z tego płynących.

Wypracowanie spójnej wizji w zakresie sektora energetycznego stwarza także solidne podstawy do podejmowania dalszych działań dzięki możliwości wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania, zwłaszcza zagranicznych środków pomocowych. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość wykorzystania funduszy strukturalnych oraz spójności Unii Europejskiej. Śodki te mogą być przeznaczane zarówno na stworzenie zrównoważonej strategii energetycznej, jak i realizacji jej założeń.

Największą barierą dla opracowania lokalnych planów zrównoważonego wykorzystania i produkcji energii jest jednak brak fachowej wiedzy i umiejętności, a także niezbędnych danych dotyczących składników bilansu energetycznego na poziomie lokalnym. Przeprowadzony na terenie powiatu lidzbarskiego pilotażowy projekt „Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii” wyszedł naprzeciw zapotrzebowaniu samorządów lokalnych na wiedzę w zakresie opracowania lokalnych planów energetycznych.

W ramach projektu dokonano oszacowania istniejących i przyszłych potrzeb energetycznych powiatu. Ponadto w czasie trwania projektu przeanalizowana została obecna struktura produkcji i zużycia energii, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źódeł energii. Projekt zakończył się opracowaniem „Strategii ekoenergetycznej powiatu lidzbarskiego”, dokumentu, który może stać się punktem odniesienia dla działań podejmowanych w innych gminach i powiatach, czy na poziomie wojewódzkim.


Strategia ekoenergetyczna powiatu lidzbarskiego (1,243Kb)
 

Powiatowa strategia ekoenergetyczna - wyciag (351Kb)

 

This site brought to you by Energy for Sustainable Development (ESD) Limited